Strong support

Innovatie in de EU

Hier presenteren we de projecten die dankzij financiering van de Europese Unie, met name vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), een positieve impact hebben gemaakt op onze samenleving. Deze subsidies, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie, hebben ons geholpen bij het realiseren van belangrijke doelen en initiatieven. We vinden het belangrijk dat u inzicht krijgt in wat er met Europees geld wordt gedaan en welke effecten dit heeft.


AI autocorrect voor objectidentificatie

Nederlands / Dutch

Met de hulp van dit programma hebben we een tool ontwikkeld die proces van het onderzoeken van veilingobjecten en het gedetailleerd vermelden van informatie kan semi-automatiseren. We hebben een omvangrijke hoeveelheid teksten en afbeeldingen geanalyseerd en de manier waarop kunsthistorici informatie verzamelen in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is om de AI-tool te ontwikkelen tot een soort 'auto-correct' systeem bij menselijk handelen. Als een expert bijvoorbeeld schrijft dat een schilderij van een bepaalde kunstenaar is, maar de AI wijst op afwijkend kleurgebruik in vergelijking met andere werken van deze kunstenaar, zal de AI de expert vragen om deze informatie te bevestigen. Hierdoor wordt de AI met elke interactie intelligenter. Hoewel ons uiteindelijke doel is om de rollen om te draaien, met experts die de AI controleren, is dit niet haalbaar binnen dit.


English / Engels

With the help of this program, we have developed a tool that can semi-automate the process of researching auction items and detailing their information. We have analyzed a substantial amount of texts and images and mapped out the methods art historians use to gather information. The ultimate goal is to evolve this AI tool into a form of 'auto-correct' for human action. For instance, if an expert writes that a painting is by a certain artist, but the AI points out color usage that deviates from this artist's other works, the AI will ask the expert to confirm this information. With each interaction, the AI becomes smarter. Although our ultimate aim is to reverse the roles, with experts checking the AI, this isn't feasible within this particular project.


Low-code Software voor Veilinghuizen

Nederlands / Dutch

In dit project is ons primaire doel om een low-code platform te ontwikkelen waar veilinghuizen hun eigen gepersonaliseerde tools kunnen creëren. Door gebruik te maken van een low-code benadering, plaatsen we de kracht van ontwikkeling in handen van de eindgebruiker. Deze unieke methodologie stelt gebruikers in staat hun tools aan te passen aan hun specifieke behoeften, wat een aanzienlijke verschuiving is van het 'one-size-fits-all' model. Low-code ontwikkelplatforms stellen gebruikers in staat om applicaties te ontwerpen met minimale handmatige codering en snelle opzet. Het vereist niet dat de gebruiker uitgebreide programmeerkennis heeft, maar biedt hen een visuele interface om de applicatie te creëren die ze nodig hebben. Dit betekent dat veilinghuizen functies of veranderingen kunnen implementeren die direct verband houden met hun specifieke operationele behoeften, waardoor de software adaptiever en gebruiksvriendelijker wordt. In essentie verhoogt dit aanzienlijk de flexibiliteit van de oplossingen die wij aanbieden. De veilinghuizen zullen niet langer hun processen hoeven aan te passen om binnen de beperkingen van starre software te passen. In plaats daarvan zullen ze de mogelijkheid hebben om de software te vormen om hun gevestigde procedures te complementeren en te verbeteren. Dit alles wordt bereikt zonder het gebruiksgemak op te offeren, dat een hoeksteen is van onze softwareaanbiedingen.


English / Engels

In this project, our primary aim is to develop a low-code platform where auction houses can create their own personalized tools. By utilizing a low-code approach, we place the power of development in the hands of the end user. This unique methodology allows users to tailor their tools to their specific needs, which is a significant shift from the one-size-fits-all model.

Low-code development platforms enable users to design applications with minimal hand-coding and quick setup. It doesn't require the user to have extensive programming knowledge, rather, it provides them with a visual interface to create the application they need. This means that auction houses can implement features or changes directly related to their specific operational needs, making the software more adaptive and user-friendly.